Điều KHOẢN SỬ DỤNG

Trong nội dung có trên trang web của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện sau các bạn vui lòng chấp nhận. Cần lưu ý rằng, các vấn đề nội dung, bởi vì có một trường hợp tôi được phép thay đổi mà không cần thông báo, xin lưu ý.

1

Đối với môi trường sử dụng

Để xem được trang web của chúng tôi, bạn nên sử dụng Internet Exploree 9.0 trở lên.
Đối với lỗi hiển thị của một số nội dung khi nó được nhìn thấy trong các trình duyệt khác, xin vui lòng lưu ý.
2

Về tác quyền

Tài liệu, hình ảnh, minh họa, hình ảnh của chúng tôi, vv trên trang web, bản quyền của Công ty cũng như các bên thứ ba, quyền sáng chế, được bảo vệ bởi quyền thương hiệu hoặc các quyền khác.
Tôi từ chối chuyển hướng trái phép, sao chép trái phép các nội dung trên trang web của chúng tôi.
3

Về liên kết

Chúng tôi chỉ cho phép các liên kết từ mỗi trang web trong trang web của chúng tôi vào trang web này, nhưng bởi vì đối với các nội dung của liên kết trang web không thể chịu bất kỳ trách nhiệm, và xin vui lòng xác nhận trước.
Khi bạn đặt một liên kết đến trang web của chúng tôi, xin vui lòng ghi rõ trang hàng đầu sau đây. Liên hệ Trang chủ: http://www.cics.com.vn 
Các liên kết từ các trang web được nếu dưới đây đều bị nghiêm cấm.
× Công ty hoặc các tổ chức khác có chứa nội dung đó là nhằm vu khống và mất uy tín với các tổ chức khác.
× Công ty, các tổ chức khác hoặc bản quyền của bên thứ ba, trang web đã được tạo ra với mục đích để thực hiện các hành vi vi phạm bản quyền nhãn hiệu quyền sở hữu trí tuệ khác.
× Trang web có chứa nội dung người lớn
× Bất hợp pháp hoặc các trang web có chứa nội dung có khả năng bất hợp pháp.
× Những trang web của chúng tôi được triển khai trên các trang web trong một khung hình, hoặc như những người đó trở nên không rõ ràng, trang web của chúng tôi bằng nhiều cách khác, có một khả năng gây nhầm lẫn cho một trang web của bên thứ ba. Trang web cho mục đích làm cho một giao dịch thương mại sử dụng một liên kết đến các trang web (như cần một khoản phí để được cung cấp thông tin trong trang web này)
Không được sử dụng logo và biểu tượng được sử dụng trong trang web này để liên kết các nút và các loại tương tự.
Có một trường hợp mà các URL của trang web thay đổi, có thể không có khả năng thông báo cho các trang web cao quý. Xin lưu ý.
4

Miễn trừ trách nhiệm

Công ty rất quan tâm tới khi bạn đăng thông tin trên trang web này nhưng, tính toàn vẹn, tính chính xác của nội dung của nó, phù hợp với mục đích sử dụng, nhằm cung cấp cho bất kỳ sự đảm bảo cho sự an toàn Không.
Ngoài ra, thay đổi hoặc xóa thông tin đó đã được đăng trên trang web này mà không cần thông báo, hoặc vì có những điều mà tôi có thể trang web này đình chỉ hoặc chấm dứt, hãy lưu ý.
Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến mất mát do sử dụng các thông tin hoặc nội dung có trên trang web này.
5

Về Luật Áp dụng

Đối với việc giải thích và áp dụng việc sử dụng đó, cũng như các thông tin và Điều khoản & Điều kiện của trang web này được công bố, chúng tôi sẽ có trách nhiệm đặc biệt được thực hiện đúng theo pháp luật Nhật Bản.